top of page

Palvelut

Esisuunnittelupalvelut

Golfkenttäprojekti vaatii aina huolellisen suunnittelun. Projektin onnistuminen ratkaistaan jo pitkälti kentän paikkaa valittaessa. Hyvät liikenneyhteydet ja läheinen sijainti houkuttelevat pelaajia jäseniksi. Suotuisat maastonpiirteet ja helposti rakennettava maaperä säästävät huomattavasti rakennuskustannuksissa.

Kannattavuusselvitys

Selvityksen avulla tutkitaan miten kenttähanke saadaan taloudellisesti kannattavaksi. Selvitykseen kuuluvat mm.:

 • Maa-alueen ja sijainnin analysointi

  • Liikenneyhteydet

  • Maan hinta

  • Maaperän ominaisuudet

  • Kasteluveden laatu ja määrä

 • Markkina-analyysi

  • Markkinapotentiaali

  • Demografia

  • Kilpailu

 • Kenttäkonseptin laatiminen

  • Kentän koko ja tyyppi

  • Mahdolliset lisätoiminnot

 • Taloudellinen analyysi

  • Suunnittelu- ja rakennuskustannukset

  • Tulo/kulurakenne

  • Pitkäntähtäimen kassavirtaennuste

  • ROI analyysi

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmassa määritetään uuden kenttähankkeen toimintatapa, markkinointi, rahoitusmalli ja operatiivinen toiminta.

Suunnitelman sisältö:

 

 • Golfkenttäkonsepti

 • Markkina-analyysi

 • Myynti ja markkinointi

 • Kentän hallinto

 • Kentän operatiivinen toiminta

 • SWOT analyysi

 • Riskianalyysi

 • Rahoitussuunnitelma

Kentän suunnittelu

Tutkimme huolellisesti kentälle varatun maa-alueen kartalla ja maastokäynneillä, jotta löydämme kaikki mahdollisuudet ja rajoitteet. Vastaukset seuraaviin kysymyksiin auttavat suunnittelemaan maastoon sopivan ja edullisesti rakennettavan kentän:

 • Mitkä alueet sopivat parhaiten peliväylien sijainniksi?

 • Onko alueella kustannuksia lisääviä tekijöitä kuten jyrkkiä rinteitä, kallioita tai kosteikkoja?

 • Millainen on alueen puusto?

 • Millaiset ovat alueen luontaiset kuivatusrakenteet?

 • Mistä kasteluvesi saadaan?

Master Plan

Master Plan näyttää kentän suunnitteluratkaisut, haasteellisuuden ja tyyylin, jotka antavat kentälle sen persoonallisen ilmeen. Suunnitelma visualisoi kentän rakenteen, peliväylien strategiset elementit sekä mahdollisen muun rakentamisen sijoittumisen kenttäalueella.

Laadimme vaihtoehtoisia layout -suunnitelmia, joiden avulla arvioidaan erilaisten peliväylien reititysten soveltuvuus kenttäalueelle. Parhaan vaihtoehdon pohjalta laadimme lopullisen Master Plan -suunnitelman, jonka perusteella laaditaaan kentän rakentamisen vaatimat tekniset suunnitelmat.

Tekniset suunnitelmat

Teknisten suunnitelmien avulla suunnittelijan muotoiluideat ja tekniset ratkaisut siirtyvät työmaan rakentajille.

Tekniset suunnitelmat

 • Raivaussuunnitelma

 • Muotoilu- ja massatasapainosuunnitelma

 • Viheriösuunnitelmat

 • Bunkkerisuunnitelmat

 • Kuivatussuunnitelma

 • Kastelusuunnitelma

 • Maisemointisuunnitelma

 • Rakennustapa ja -materiaalimääritykset

Rakentamisen valvonta

Rakentamisvaiheessa suunnitelmat realisoituvat maastossa. Maata muokattaessa ideat jalostuvat, joten arkkitehdin valvontaa tarvitaan säännöllisesti työmaalla.  Tarvittaessa autamme asiakasta tarjouskilpailun laatimisessa ja urakoitsijan valinnassa.

Rakentamisen aikana:

 • Edustamme asiakkaan etuja rakentamisen aikana

 • Vierailemme säännöllisesti työmaalla

 • Osallistumme työmaakokuksiin

Peruskorjauspalvelut

Golfkenttä on elävä ympäristö, joka muuttuu jatkuvasti.  Aika, sääolosuhteet ja kulutus jättävät jälkensä jokaiselle golfkentälle.  Ikääntymisen lisäksi ongelmat voivat johtua myös huonosta suunnittelusta, rakentamisvirheistä tai vääristä materiaaleista. Myös kentän maisema muuttuu jatkuvasti. Esimerkiksi kasvavat puut muuttavat alkuperäistä pelattavuutta ja kentän visuaalisuutta.

Korjaamisen lisäksi golfkentällä joudutaan tekemään kentän pelattavuutta parantavia muutoksia. Viime vuosina muutospaineita ovat luoneet erityisesti pelaajien lisääntynyt vaatimustaso sekä parantuneet välineet. Väylien pidentämisen tai esteiden siirtämisen lisäksi monilla kentillä on tarpeita parantaa turvallisuutta tai lisätä pelinopeutta.

Peruskorjauspalvelumme

 • Tarvekartoitus

 • Kuntokartoitus

 • Nykytilan kuvaus

 • Ennen - Jälkeen visualisointi

 • Tekniset suunnitelmat

 • Puunpoistosuunnitelma

Peruskorjausopas

Lue Golfkentän peruskorjausoppaamme! Kerromme käytännön neuvoja kuinka suunitella ja toteuttaa peruskorjausprojekti.

Peruskorjausprojekti

Golfkentän peruskorjaus on aina erilainen ja usein myös vaikeampi projekti verrattuna uuden kentän rakentamiseen. Laajimmillaan se voi tarkoittaa lähes koko kentän uudelleen rakentamista, mutta yleensä tavoitteena on parantaa kentän laatutasoa rajallisten resurssien puitteissa. Kaikesta huolimatta jokaisen golfkentän uudistaminen tai korjaaminen on ennen pitkää välttämätöntä.

Peruskorjausprojektin sisältö:

Peruskorjaustyöryhmä

Kaikilla peruskorjausprojekteilla pitäisi olla työryhmä, jonka jäsenet sitoutuvat hankkeen valmisteluun aina rakentamisvaiheeseen asti.  Ryhmän jäseniä voivat olla esim. toimitusjohtaja, kenttämestari, pro, kenttätoimikunnan puheenjohtaja sekä toimikuntien edustajat.  Tavoitteena on saada ryhmään eri intressiryhmien edustajia, jotta erilaiset näkemykset saadaan esille.

Projektin tavoitteet ja strategia

Työryhmällä pitää olla selkeä tavoite, joka on sovittu yhdessä. Ryhmän pitää selvittää miksi projekti tehdään: halutaanko parantaa kentän kuntoa, nykyaikaistaa kenttää vai molempia.  Valitettavasti on aivan liian yleistä, että kenttiä peruskorjataan ilman selkeää strategiaa.

Arkkitehdin rooli

Golfarkkitehti tuo ulkopuolisen ja objektiivisen näkemyksen kentän ongelmien ratkaisemiseksi.  Hallituksen ja toimikuntien jäsenet tunnistavat kyllä tärkeimmät pelaamisen ja kentänhoidon kipupisteet, mutta arkkitehti huomaa usein uusia yksityiskohtia ja erilaisia ratkaisuehdotuksia.

 

Rahoitus

Mitä aikaisemmin kentän korjauksiin varaudutaan, sitä helpommin projekti hyväksytään ja sitä edullisemmin voidaan sen rahoitus ja resursointi hoitaa. Yleensä laajamiitaisempi korjaaminen on tarpeen 20 - 30 vuoden välein.

Hankkeen hyväksyminen

Läpinäkymä ja keskusteleva prosessi jo suunnitteluvaiheessa vähentää pelaajien epätietoisuutta ja vastarintaa. Kun esitetyt korjaussuunnitelmat perustellaan tarpeeksi hyvin ja ajoissa, voidaan hankkeen läpivientiä helpottaa ja nopeuttaa.

Eräs suurimpia virheitä on suunnitelmien tuominen pelaajien päätettäväksi liian myöhään.  Tällöin on vaarana koko projektin hylkääminen tai viivästyminen.

Tekniset suunnitelmat

Rakentajatiimi tarvitsee luotettavat arkkitehdin ja muiden suunnitelijoiden tekniset suunnitelmat, jotta työ voidaan tehdä kerralla oikein ja aikataulussa.

Rakentamisen organisointi

Jos rakentaminen hoidetaan omana työnä, on riskinä ammattitaidon tai sopivien koneiden puute. Kaikilla kenttämestareilla ei ole kentän rakentamisosaamista puhumattakaan muun työvoiman osaamisesta.  Monet peruskorjaustyöt vaativat myös erikoiskoneita, jotka eivät kuulu kentänhoidon normaalikalustoon. Jos taas työkohteet ovat pieniä ja niitä tehdään harvakseltaan, ei välttämättä ole mahdollista saada kokeneita golfrakentajia töihin. Lisäksi projektin venyessä on riskinä, että urakoitsija ei halua sitoutua niin pitkäksi aikaa.

bottom of page